oron hutag medee

                 
                 
                 
Санхүү эдийн засгийн сайдын 2003 оны 49 тоот тушаалаар батлав.     Улсын тайлан маягтТГ-4  
      ........дараа сарын 1-ны дотор харилцагч сумын төрийн сангийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ.
Сумын төрийн сангийн төлөөлөгч , төсвийн эрх захирагч нардараа сарын 2-ны дотор аймаг нийслэлийн төрийн сангийн хэлтэст
Ìàíõàí ÈÒÕ  төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын . 2014 оны 3 .-р сарын ìýäýý 
            /өссөн дүнгээр. мян.төг/  
  Мөр 2014 îíû Батлагдсан төсөв  Ã¿éöýòãýë 
Мөнгөн хөрөнгийн 2014 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл      
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл      
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл      
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл      
1.ОРЛОГЫН ДҮН     15670.1
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт     15670.1
                  Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих        
             Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос      
           Туслах үйл ажиллагааны орлгоос      
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН   14670.1 13948.6
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН      
         1. Бараа үйлчилгээний зардал      
         1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил   9750.0 9623.6
Үндсэн цалин    7152.0 7069.1
       Нэмэгдэл урамшил     2598.0 2554.5
      1.2  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл   1072.5 1058.6
       Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл      
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж      
         1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал   3847.6 3266.4
                             Бичиг хэрэг    81.0 81.0
                             Гэрэл цахилгаан      
                             Түлш халаалт       
                             Тээвэр шатахуун   1338.0 1117.1
                             Шуудан холбоо   90.0 90.0
                             ÒªÃÀ¯Õ /ÀÓÄÈÒ,Áàòàëãààæóóëàëò/   80.0 80.0
                             Дотоод албан томилолт   218.0 218.0
                             Ном хэвлэл   41.1 41.1
                             Төлбөр хураамж бусад зардал      
                             Áèåèéí òàìèðûí óðàëäààí òýìöýýí       
                             Газрын төлбөр      
                             Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал      
тэтгэвэрт гархад нь олгох НУМТ      
                             Ãýìò õýðýã       
                             Ìýäýýëýë ñóðòàë÷èëãàà    65.0 65.0
                             хөрөнгийн зардал то/тө   1000.0 975.0
                             Ñóðãàëò ñåìèíàð /хичээл үйлдвэр/   157.5 157.5
                             Шагнал урамшуулал    777.0 441.7
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ      
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт      
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт      
Мөнгөн хөрөнгийн 2014 оны    2-р сарын  27  -ны үлдэгдэл     1721.5
Үүнээс банкин дахь харицах дансны үлдэгдэл      
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл      
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл      
3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО   1 1
АЖИЛЛАГСАД БҮГД   3 3
Удирдах ажилтан   1 1
Гүйцэтгэх ажилтан   2 2
Үйлчлэх ажилтан      
                 
                 
                 
                 
Байгууллагын дарга............................   Хянаж хүлээн авсан:     200...он...сар....өдөр  
Нягтлан бодогч................     Мэргэжилтэн...........................    
Балансын шалгалт: Мөрийн дугаар 44=1+5-12 байна. Энэхүү маягтын нэр томъоёг өөрчлөхийг хатуу хориглоно.  
Мөрийн дугаар 46-ийн дүн өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ /ТГ-8 маягт/-ний нийт өглөгийн үлдэгдэлтэй тэнцүү  
                 
                 
                 
Ìàíõàí Áàãèéí çàñàã äàðãà   төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын .2014.03-р сарын ìýäýý 
            /өссөн дүнгээр. мян.төг/  
  Мөр 2014 îíû Батлагдсан төсөв  Ã¿éöýòãýë 
Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 01-р сарын 1-ны үлдэгдэл      
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл      
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл      
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл      
1.ОРЛОГЫН ДҮН   0 22848.9
Төсвөөс урсгал санхүүжилт   0 22848.9
                  Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих        
          Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос      
            Туслах үйл ажиллагааны орлгоос      
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН   28351.3 22675.4
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН      
     1. Бараа үйлчилгээний зардал      
         1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил   13362.0 12885.2
Үндсэн цалин    11262 11197.8
       Нэмэгдэл цалин,хөлс    2100.0 1687.4
      1.2  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл   5869.8 1384.4
       Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл      
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж      
         1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал   9119.5 8405.9
                            Бичиг хэрэг    126.0 84.0
                            Гэрэл цахилгаан   171 155.5
                            Түлш халаалт    1074.0 996.2
                            Тээвэр шатахуун   579.0 579.0
                            Шуудан холбоо   63.0  
                            Ýä õîãøèë õóäàëäàí àâàõ       
                            Дотоод албан томилолт   400.0  
                            Ном хэвлэл   91.3 0.0
                            Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн    72 48
                            Нормын хувцас ,зөөлөн эдлэл      
                            Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí çàðäàë /õîîë/      
                            ÒªÃÀ¯Õ   100.0 100.0
                            Урсгал засвар      
                            Төлбөр хураамж бусад зардал      
                            Өрх гэрт олгох шилжүүлэг    5683.2 5683.2
                           Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал   760 760.0
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ      
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт      
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт      
Мөнгөн хөрөнгийн 2014 оны 2-р сарын 31-ны үлдэгдэл   0 173.5
Үүнээс банкин дахь харицах дансны үлдэгдэл      
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл      
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл      
3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО      
АЖИЛЛАГСАД БҮГД      
Удирдах ажилтан   6 6
Гүйцэтгэх ажилтан      
Гэрээт  ажилтан   5 5
Байгууллагын дарга............................   Хянаж хүлээн авсан:     2013 он...сар....өдөр  
Нягтлан бодогч................     Мэргэжилтэн...........................    
Балансын шалгалт: Мөрийн дугаар 44=1+5-12 байна. Энэхүү маягтын нэр томъоёг өөрчлөхийг хатуу хориглоно.  
Мөрийн дугаар 46-ийн дүн өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ /ТГ-8 маягт/-ний нийт өглөгийн үлдэгдэлтэй тэнцүү  
                 
                 
Санхүү эдийн засгийн сайдын 2003 оны 49 тоот тушаалаар батлав.       Улсын тайлан маягтТГ-4
  ........дараа сарын 1-ны дотор харилцагч сумын төрийн сангийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ.
Сумын төрийн сангийн төлөөлөгч , төсвийн эрх захирагч нардараа сарын 2-ны дотор аймаг нийслэлийн төрийн сангийн хэлтэст
Ìàíõàí ͺºö õºðºí㺠  төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын . 2014.03  .-р сарын ìýäýý 
              /өссөн дүнгээр. мян.төг/
  ìºð  2014 îíû Батлагдсан төсөв  Ã¿éöýòãýë 
9      
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл      
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл      
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл      
1.ОРЛОГЫН ДҮН      
Төсвөөс урсгал санхүүжилт     8846.2
                  Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих        
          Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос      
            Туслах үйл ажиллагааны орлгоос      
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН   3785.0 3416.0
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН      
     1. Бараа үйлчилгээний зардал      
         1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил      
Үндсэн цалин       
       Нэмэгдэл цалин,хөлс       
      1.2  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл      
7      
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж      
         1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал   3785.0 3416.0
Áàÿð íààäàì       
øàãíàë       
                              Түлш халаалт       
                              Тээвэр шатахуун      
                              Шуудан холбоо      
                              Цэвэр бохир ус      
                              Дотоод албан томилолт      
                              Ном хэвлэл      
                             Эд хогшил худалдан авах      
òóñëàìæ      
õ¿ëýýí àâàëò    0.0 0.0
ÁÃÓÑÀÕÇ      
Ãîö õàëäâàðò ºâ÷íèé ãîëîìòûã àðèëãàõ òàðõàëòûã çîãñîîõ       
õîã ñàí       
Áàéãàëü õàìãààëàõ ñàí      
ìàë òîîëëîãûí çàðäàë       
¿íäýñíèé õºòºëáºð       
Áîëçîøã¿é çàðäëûí íººö       
                            ÍªªÖ ժЪÍê    1125.0 1416.0
                               ÀÕÌÀÄ    160.0 0.0
мал эмнэлэг үржлийн тасаг    2500.0 2000.0
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ      
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт      
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт      
Мөнгөн хөрөнгийн 2014 оны    03-р сарын 31 -ны үлдэгдэл     5430.20
Үүнээс банкин дахь харицах дансны үлдэгдэл      
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл      
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл      
3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО      
АЖИЛЛАГСАД БҮГД      
Удирдах ажилтан      
Гүйцэтгэх ажилтан      
Үйлчлэх ажилтан      
                 
                 
                 
Байгууллагын дарга............................   Хянаж хүлээн авсан:     200...он...сар....өдөр  
Нягтлан бодогч................     Мэргэжилтэн...........................    
Балансын шалгалт: Мөрийн дугаар 44=1+5-12 байна. Энэхүү маягтын нэр томъоёг өөрчлөхийг хатуу хориглоно.  
Мөрийн дугаар 46-ийн дүн өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ /ТГ-8 маягт/-ний нийт өглөгийн үлдэгдэлтэй тэнцүү  
Санхүү эдийн засгийн сайдын 2003 оны 49 тоот тушаалаар батлав.       Улсын тайлан маягтТГ-4
  ........дараа сарын 1-ны дотор харилцагч сумын төрийн сангийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ.
Сумын төрийн сангийн төлөөлөгч , төсвийн эрх захирагч нардараа сарын 2-ны дотор аймаг нийслэлийн төрийн сангийн хэлтэст