2014 onii tosov

                                   
                                                                            ÌÀÍÕÀÍ ÑÓÌÛÍ  2014 ÎÍÛ ÒªÑªÂÈÉÍ  ÇÀÐËÀÃÛÍ ÑÀÐ, ÓËÈÐÀËÛÍ ÕÓÂÀÀÐÜ                  
                                   
Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé çàðäëûí á¿ëýãëýë  íèéò çàðäëûí ä¿í  1-ð óëèðàë  2-ð óëèðàë  3-ð óëèðàë  4-ð óëèðàë 
Ä¿í  ñàð  Ä¿í  ñàð Ä¿í  ñàð  Ä¿í  ñàð 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II. Íèéò çàðäëûí ä¿í  375126.0 54677.2 18226.8 18225.2 18225.2 54675.6 18225.2 18225.2 18225.2 54675.6 18225.2 18225.2 18225.2 67797.9 18225.2 18225.2 31347.5
IV.Óðñãàë çàðäëûí ä¿í  375126.0 54677.2 18226.8 18225.2 18225.2 54675.6 18225.2 18225.2 18225.2 54675.6 18225.2 18225.2 18225.2 67797.9 18225.2 18225.2 31347.5
Á¿ëýã 1. Öàëèí õºëñ áîëîí íó 231826.3 54677.2 18226.8 18225.2 18225.2 54675.6 18225.2 18225.2 18225.2 54675.6 18225.2 18225.2 18225.2 67797.9 18225.2 18225.2 31347.5
                ¯íäñýí öàëèí  177549.6 44388.3 14796.9 14795.7 14795.7 44387.1 14795.7 14795.7 14795.7 44387.1 14795.7 14795.7 14795.7 44387.1 14795.7 14795.7 14795.7
               Íýìýãäýë óðàìøèë  13122.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 13122.3 0.0 0.0 13122.3
               Ãýðýýòèéí õºëñ   41154.4 10288.9 3429.9 3429.5 3429.5 10288.5 3429.5 3429.5 3429.5 10288.5 3429.5 3429.5 3429.5 10288.5 3429.5 3429.5 3429.5
               Óíàà õîîë  0 0       0       0       0      
Á¿ëýã 2. Àæèë îëãîã÷îîñ ÍÄØ  25500.9 6014.5 2004.9 2004.8 2004.8 6014.316 2004.8 2004.8 2004.8 6014.316 2004.8 2004.8 2004.8 7457.8 2004.8 2004.8 3448.2
               Òýòãýâýð, òýòãýìæèéí ÄØ   17366.1 4095.9 1365.4 1365.2 1365.2 4095.75 1365.2 1365.2 1365.2 4095.749 1365.2 1365.2 1365.2 5078.7 1365.2 1365.2 2348.2
               Òýòãýâðèéí äààòãàë   16226.2 3827.0 1275.7 1275.6 1275.6 3826.9 1275.6 1275.6 1275.6 3826.9 1275.6 1275.6 1275.6 4745.4 1275.6 1275.6 2194.1
               Òýòãýìæèéí äààòãàë  1157.7 273.1 91.0 91.0 91.0 273.0 91.0 91.0 91.0 273.0 91.0 91.0 91.0 338.6 91.0 91.0 156.5
               ¯ÎÌØ ºâ÷íèé äààòãàë  2320.6 547.3 182.5 182.4 182.4 547.3 182.4 182.4 182.4 547.3 182.4 182.4 182.4 678.7 182.4 182.4 313.8
               Àæèëã¿éäëèéí äààòãàë  1157.7 273.1 91.0 91.0 91.0 273.0 91.0 91.0 91.0 273.0 91.0 91.0 91.0 338.6 91.0 91.0 156.5
               Áàéãóóëëàãà òºëºõ ÝÌÄ  4638.6 1094.0 364.7 364.7 364.7 1094.0 364.7 364.7 364.7 1094.0 364.7 364.7 364.7 1356.6 364.7 364.7 627.2
Á¿ëýã3. Áàéãóóëëàãûí òîãòìîë çàðäàë  23160.6 7816.1 2776.1 2775.0 2265.0 2120.7 1406.9 356.9 356.9 3928.8 356.9 356.9 3215.0 9295.0 3265.0 3265.0 2765.0
               Ãýðýë öàõèëãààí  4653.4 1241.3 417.5 416.9 406.9 1120.7 406.9 356.9 356.9 1070.7 356.9 356.9 356.9 1220.7 406.9 406.9 406.9
               Ò¿ëø õàëààëò  18507.2 6574.8 2358.6 2358.1 1858.1 1000 1000.0 0.0 0.0 2858.1 0.0 0.0 2858.1 8074.3 2858.1 2858.1 2358.1
Á¿ëýã4.Áàéãóóëëàãûí õýâèéí ¯ÀÕÇ  30260.9 7542.6 2417.3 2460.4 2664.9 7589.4 2464.8 2460.4 2664.2 7116.5 2274.2 2178.2 2664.1 8012.4 2697 2651.2 2664.2
              Áè÷èã õýðýã  2909.6 727.7 242.9 242.4 242.4 727.3 242.5 242.4 242.4 727.3 242.5 242.4 242.4 727.3 242.5 242.4 242.4
              Òýýâýð (øàòàõóóí) 22500.5 5625.8 1876.0 1874.9 1874.9 5624.7 1874.9 1874.9 1874.9 5152 1638.5 1638.5 1875.0 6098 2111.5 2111.5 1875.0
              Øóóäàí õîëáîî 3276.0 820.5 273.9 272.9 273.7 818.7 272.9 272.9 272.9 818.4 272.8 272.8 272.8 818.4 272.8 272.8 272.8
              Øóóäàí õ¿ðãýëò  192.0 48.0 0.0 0.0 48.0 48.0 0.0 0.0 48.0 48.0 0.0 0.0 48.0 48.0 0.0 0.0 48.0
              Íîì,õýâëýë àâàõ   805.8 201.4 0 0 201.4 201.5 0 0 201.5 201.4 0 0 201.4 201.5 0 0 201.5
.             Áèåèéí òàìèðûí óðàëäààí òýìöýýí  577.0 119.2 24.5 70.2 24.5 169.2 74.5 70.2 24.5 169.4 120.4 24.5 24.5 119.2 70.2 24.5 24.5
Á¿ëýã 5.Ýä õîãøèë íîðìûí õóâöàñ  3415.0 2215.0 0.0 115.0 2100.0 1000 1000 0 0 200.0 0 100 100.0 0 0 0 0
              Ýä õîãøèë õóäàëäàí àâàõ  3000 2000 0 0 2000 1000 1000 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0
              Íîðìûí õóâöàñ,纺ëºí ýäëýë 415.0 215.0 0.0 115.0 100.0 0.0 0 0 0 200.0 0 100 100.0 0.0 0 0 0
Á¿ëýã 6.Òîìèëîëò,çî÷íû çàðäàë  8997.1 2249.2 697.3 697.2 854.7 2249.3 697.2 854.8 697.3 2249.2 854.7 697.2 697.3 2249.4 854.8 697.3 697.3
              Äîòîîä àëáàí òîìèëîëò  8367.1 2091.7 697.3 697.2 697.2 2091.8 697.2 697.3 697.3 2091.7 697.2 697.2 697.3 2091.9 697.3 697.3 697.3
              Ñóðãàëò,ñåìèíàð ç/á çàðäàë  630.0 157.5 0 0 157.5 157.5 0 157.5 0 157.5 157.5 0 0 157.5 157.5 0 0
Á¿ëýã7.Áóñàä áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë 2788.0 432.0 0 87.5 344.5 1054.5 72.5 135 847 962 650 87.5 224.5 339.5 50 289.5 0
              Óðãàë çàñâàð  1848.0 162.0 0.0 0.0 162.0 762.0 0.0 0.0 762.0 762 600.0 0.0 162.0 162 0.0 162.0 0.0
              Òºëáºð õóðààìæ áîëîí áóñàä çàðäàë  290.0 72.5 0.0 22.5 50.0 95 72.5 0.0 22.5 72.5 50.0 22.5 0.0 50 50.0 0.0 0.0
               Óðëàãèéí óðàí á¿òýýëèéí çàðäàë  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               Ìýäýýëýë ñóðòàë÷èëãààíû çàðäàë  510.0 127.5 0 65 62.5 127.5 0 65 62.5 127.5 0 65 62.5 127.5 0 127.5 0
               Ãàçðûí òºëáºð  140.0 70.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
               ÃÕÓÑÀÕÇ 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Òàòààñ áà óðñãàë øèëæ¿¿ëýã  49177.2 15029.1 1040.1 856.1 13132.9 20334.0 6714.6 6649.7 6969.7 10284.0 3239.7 3064.7 3979.6 3530.1 1421.5 575.5 1533.1
              Òýòãýâýðò ãàðàõàä îëãîõ ÍÓÌÒ 5683.2 5683.2 0 0 5683.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              Íýã óäààãèéí òýòãýìæ óðàìøóóëàë  6188.0 1547.1 215.7 215.7 1115.7 1547.1 215.7 215.7 1115.7 1547 215.7 215.7 1115.6 1546.8 236.4 236.4 1074.0
              ͺºö õºðºí㺠 4700.0 1236 513.6 469.2 253.2 1534.5 398.1 363.2 773.2 1014.6 453.2 278.2 283.2 914.9 258.3 268.3 388.3
              ÌÝÓÑÀÕÇ 31356.0 6000 0 0 6000 17000 6000 6000 5000 7500 2500 2500 2500 856 856 0 0
              Øàãíàë óðàìøèë  720.0 180 60.0 60.0 60.0 180 60.0 60.0 60.0 180 60.0 60.0 60.0 180 60.0 60.0 60.0
              ÒªÃÀ¯Õ 530.0 382.8 250.8 111.2 20.8 72.4 40.8 10.8 20.8 42.4 10.8 10.8 20.8 32.4 10.8 10.8 10.8
Òàõèëò áàãèéí âàíí áàðèõàä  0.0 0       0 0.0     0       0      
              ¯¿ë áóóäàõ 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
ÇÀÐÄÀËÛà ÑÀÍÕ¯¯Æ¯¯ËÝÕ ÝÕ ¯¯ÑÂÝР 375126.0 54677.2 18226.8 18225.2 18225.2 54675.6 18225.2 18225.2 18225.2 54675.6 18225.2 18225.2 18225.2 67797.9 18225.2 18225.2 31347.5
             ¯íäñýí ¿éë /à-íû îðëîãî  400 100 0 100 0 100 0 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0
             Òóñëàõ ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî  205.0 55.0 0.0 0.0 55.0 50.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0
             Òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æèõ  374521.0 54522.2 18226.8 18125.2 18170.2 54525.6 18225.2 18175.2 18125.2 54525.6 18225.2 18075.2 18225.2 67647.9 18175.2 18125.2 31347.5
             Áàéãóóëëàãûí òîî  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
             Àæèëëàãñàä á¿ãä  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
            Óäèðäàõ àæèëòàí  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
            ÿéöýòãýõ àæèëòàí  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
            ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
            Ãýðýýò àæèëòàí  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
                                   
                                                       ÕßÍÀÑÀÍ: ÇÀÑÀà ÄÀÐÃÀ                                  Ñ.ÃÀÍҪ̪Р                          
                                                      ÒªÐÈÉÍ ÑÀÍÃÈÉÍ ÒªËªªËªÃ×                     Á.ÓÓÃÀÍ×ÈÌÝà                            
                                                                             Íß-ÁΠ                          Г.СОЁЛМАА                         
ÌÀÍÕÀÍ ÑÓÌÛÍ  ÇÄÒà 2014  ÎÍÛ ÒªÑªÂÈÉÍ  ÇÀÐËÀÃÛÍ ÑÀÐ, ÓËÈÐÀËÛÍ ÕÓÂÀÀÐÜ            
                                   
Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé çàðäëûí á¿ëýãëýë  íèéò çàðäëûí ä¿í  1-ð óëèðàë  2-ð óëèðàë  3-ð óëèðàë  4-ð óëèðàë 
Ä¿í  ñàð  Ä¿í  ñàð Ä¿í  ñàð  Ä¿í  ñàð 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II. Íèéò çàðäëûí ä¿í  200465.7 48837.3 16281.5 16279.9 15953.2 45685.3 15350.0 14335.7 14999.5 45562.3 14679.4 13983.4 16899.4 58965.9 17123.0 17089.7 24753.1
IV.Óðñãàë çàðäëûí ä¿í  200465.7 48837.3 16281.5 16279.9 15953.2 45685.3 15350.0 14335.7 14999.5 45562.3 14679.4 13983.4 16899.4 58965.9 17123.0 17089.7 24753.1
Á¿ëýã 1. Öàëèí õºëñ áîëîí íó 133818.2 31561.8 10521.4 10520.2 10520.2 31560.6 10520.2 10520.2 10520.2 31560.6 10520.2 10520.2 10520.2 39135.2 10520.2 10520.2 18094.8
                ¯íäñýí öàëèí  103886.0 25972.1 8657.9 8657.1 8657.1 25971.3 8657.1 8657.1 8657.1 25971.3 8657.1 8657.1 8657.1 25971.3 8657.1 8657.1 8657.1
               Íýìýãäýë óðàìøèë  7574.6 0       0       0       7574.6     7574.6
               Ãýðýýòèéí õºëñ   22357.6 5589.7 1863.5 1863.1 1863.1 5589.3 1863.1 1863.1 1863.1 5589.3 1863.1 1863.1 1863.1 5589.3 1863.1 1863.1 1863.1
               Óíàà õîîë  0 0     0.0 0       0       0      
Á¿ëýã 2. Àæèë îëãîã÷îîñ ÍÄØ  14720.0 3471.8 1157.4 1157.2 1157.2 3471.7 1157.2 1157.2 1157.2 3471.7 1157.2 1157.2 1157.2 4304.9 1157.2 1157.2 1990.4
               Òýòãýâýð, òýòãýìæèéí ÄØ   10024.3 2364.3 788.2 788.1 788.1 2364.2 788.1 788.1 788.1 2364.2 788.1 788.1 788.1 2931.6 788.1 788.1 1355.5
               Òýòãýâðèéí äààòãàë   9366.3 2209.1 736.4 736.3 736.3 2209.0 736.3 736.3 736.3 2209.0 736.3 736.3 736.3 2739.2 736.3 736.3 1266.5
               Òýòãýìæèéí äààòãàë  6378.5 1504.4 501.5 501.4 501.4 1504.3 501.4 501.4 501.4 1504.3 501.4 501.4 501.4 1865.4 501.4 501.4 862.5
               ¯ÎÌØ ºâ÷íèé äààòãàë  1339.5 315.9 105.3 105.3 105.3 315.9 105.3 105.3 105.3 315.9 105.3 105.3 105.3 391.7 105.3 105.3 181.1
               Àæèëã¿éäëèéí äààòãàë  668.3 157.6 52.5 52.5 52.5 157.6 52.5 52.5 52.5 157.6 52.5 52.5 52.5 195.4 52.5 52.5 90.4
               Áàéãóóëëàãà òºëºõ ÝÌÄ  2677.6 631.5 210.5 210.5 210.5 631.5 210.5 210.5 210.5 631.5 210.5 210.5 210.5 783.1 210.5 210.5 362.1
Á¿ëýã3. Áàéãóóëëàãûí òîãòìîë çàðäàë  19970.0 6570.0 2360.0 2360.0 1850.0 1950.0 1350.0 300.0 300.0 3400.0 300.0 300.0 2800.0 8050.0 2850.0 2850.0 2350.0
               Ãýðýë öàõèëãààí  3970.0 1070.0 360.0 360.0 350.0 950 350.0 300.0 300.0 900.0 300.0 300.0 300.0 1050.0 350.0 350.0 350.0
               Ò¿ëø õàëààëò  16000.0 5500.0 2000.0 2000.0 1500.0 1000 1000     2500.0     2500 7000.0 2500 2500 2000
Á¿ëýã4.Áàéãóóëëàãûí õýâèéí ¯ÀÕÇ  20349.0 5087.8 1641.5 1641.4 1642.2 5087.0 1641.5 1687.1 1758.4 4614.2 1450.9 1404.9 1758.4 5560.0 1923.7 1877.9 1758.4
              Áè÷èã õýðýã  2200.0 550.0 183.4 183.3 183.3 550.0 183.4 183.3 183.3 550.0 183.4 183.3 183.3 550.0 183.4 183.3 183.3
              Òýýâýð (øàòàõóóí) 14838.0 3709.5 1236.5 1236.5 1236.5 3709.5 1236.5 1236.5 1236.5 3236.5 1000 1000 1236.5 4182.5 1473 1473 1236.5
              Øóóäàí õîëáîî 2660 665.6 221.6 221.6 222.4 664.8 221.6 221.6 221.6 664.8 221.6 221.6 221.6 664.8 221.6 221.6 221.6
              Íîì,õýâëýë àâàõ   276.0 69.0     69.0 69.0     69.0 69.0     69.0 69.0     69.0
              Øóóäàí õ¿ðãýëò  192.0 48.0     48.0 48.0     48.0 48.0     48.0 48.0     48.0
.             Áèåèéí òàìèðûí óðàëäààí òýìöýýí  183.0 45.7   45.7   45.7   45.7 0 45.9 45.9     45.7 45.7    
Á¿ëýã 5.Ýä õîãøèë íîðìûí õóâöàñ  2415.0 1215.0 0.0 115.0 1100.0 1000.0 1000.0 0.0 0.0 200.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
              Ýä õîãøèë õóäàëäàí àâàõ  2000.0 1000.0     1000 1000 1000     0.0       0      
              Íîðìûí õóâöàñ,纺ëºí ýäëýë 415.0 215.0   115 100 0     0 200   100 100 0 0    
Á¿ëýã 6.Òîìèëîëò,çî÷íû çàðäàë  6713.5 1678.3 559.5 559.4 559.4 1678.4 559.4 559.5 559.5 1678.3 559.4 559.4 559.5 1678.5 559.5 559.5 559.5
              Äîòîîä àëáàí òîìèëîëò  6713.5 1678.3 559.5 559.4 559.4 1678.4 559.4 559.5 559.5 1678.3 559.4 559.4 559.5 1678.5 559.5 559.5 559.5
              Ñóðãàëò,ñåìèíàð ç/á çàðäàë  0 0.0       0       0       0      
Á¿ëýã7.Áóñàä áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë 1790.0 182.5 0.0 0.0 182.5 782.5 50.0 70.0 662.5 712.5 650.0 0.0 62.5 112.5 50.0 62.5 0.0
              Óðãàë çàñâàð  1200.0 0.0       600.0     600.0 600.0 600.0     0.0      
              Òºëáºð õóðààìæ áîëîí áóñàä çàðäàë  200.0 50.0 0.0   50.0 50.0 50.0     50.0 50.0 0.0   50.0 50.0   0.0
               Óðëàãèéí óðàí á¿òýýëèéí çàðäàë  0 0.0       0       0       0      
               Ìýäýýëýë ñóðòàë÷èëãààíû çàðäàë  250.0 62.5     62.5 62.5 0 0 62.5 62.5     62.5 62.5   62.5  
               Ãàçðûí òºëáºð  140.0 70.0     70.0 70.0   70.0   0