2015 онд орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлын жагсаалт

д/д

Хийгдэх ажил

Төсөвт өртөг

1

Баяр наадмын зардал

5,000,000

2

НӨУБ –ыг чадавхижуулах туршлага судлах

8,900,000

3

Бохирын машин

24,000,000

4

Алтайн ятга нутагшуулах

1,500,000

5

Ан амьтаны тооллого хийх

1,600,000

6

Ботгон багийн тохижилт

7,000,000

7

Улаанхүрээ багийн тохижилт

5,000,000

8

Тахилт багийн тохижилт

5,000,000

9

Баянгол багийн тохижилт

10,000,000

10

Зэрэг гол багийн тохижилт

3,000,000

11

НЭМ ийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, эхийн амаржих байрны тоног төхөөрөмж, мэдээллийн самбар, эм чанар амны хөндийн эрүүл мэндийн хөтөлбөр

3,500,000

12

Морины гарааны төхөөрөмж

3,000,000

13

Соёлын төвийн халаалтын байр барьж шинэчлэх нэмэлт зардал  / нийт төсөвт өртөг 30 саяас 2016 онд үлдэгдэл 6,5 сая төгрөгийг олгох /

3,500,000

14

Бүрэн дунд сургуульд Физикийн кабинет тохижуулах

10,000,000

15

Сумын цэвэр бохир усны халаалтын шугамын ажлын зураг төсөв, урьдчилгаа / нэмэлт зардлыг 2016 онд тусгах/

22,000,000

16

Зэрэг гол багийн мал угаалгын ванн нэмэлт зардалд

1,500,000

17

Сүмийн ар талд цахилгаан дамжуулах шугам татах

7,600,000

18

Сумын альбом, тэмдэг хэвлүүлэх

2,500,000

19

Хүн эмнэлгийн скалад бариулах

7,000,000

20

Шинэ суурьшлын бүсэд инженер геологийн судалгааны урьдчилгаа / нэмэлт зардлыг 2016 онд тусгах/

11,000,000

21

Байгаль хамгааллын чадавхийг сайжруулахад / байгаль орчны байцаагчын мотоцикль /

1,600,000

Дүн

 

144,200,000

 

2014 оны дутуу санхүүжүүлсэн ажлаас Тодотголд орсон ажил / 2015 онд хэрэгжихээр /

 

22

Соёлын төвийн халаалтын байр барьж шинэчлэх

20,000,000

23

Зэрэг гол багийн мал угаалгын ванн барих

3,000,000

24

Тахилт багийн соёлын төв

9,000,000

25

Халуун ус

9,000,000

26

Олзвой баатрын нэрэмжит танхим

900,000

27

Сургуулийн барилгын дээвэр

4,300,000

28

Малжуулах төсөл

26,000,000

29

Сумын төвийн цэвэр бохир усны шугамын зураг төсөв хийх, сумын төвийн хөрсний геологийн судалгаа гаргах, бусад зураг төсвийн үнэ.

7,900,000

 

Дүн

80,100,000

 

Нийт дүн

225,200,000