2014 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

          Худалдан авах ажиллагааг тайлагнах
 журмын 1 дүгээр хавсралт
   
Батлав ....................... Төсвийн ерөнхийлөн захирагч /С.Гантөмөр/          
    ЗАХИАЛАГЧИЙН 2014 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ    
                     
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Төсөвт өртөг /сая төг/ тухайн онд санхүүжих дүн сая төг Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа Тайлбар
 тодруулага
үнэлгээний хороо байгууллах огноо тендер
зарлах огноо
гэрээ байгуулах
 эрх олгох огноо
Гэрээ дуусгавар
болох, дүгнэх огноо
 
1 Сумын төвийн цэвэр бохир усны шугам ТЭЗҮ боловсруулах 14,0 14,0 үгүй Харьцуулалтын
 арга
2014.2.20   2014.3.30 2014.12.01  
2 Тахилт багийн соёлын төв шинээр барих 60,0 60,0 үгүй Нээлттэй тендер 2014.3.20 2014.04.15 2014.5.30 2014.8.30  
3 сумын хөгжлийн ерөнхий
 төлөвлөгөө боловсруулах
29,3 29,3 үгүй Шууд гэрээ
 байгуулах
         
4 Соёлын төвийн халаалтын байр барьж шинэчлэх 20,0 20,0 Тийм ТЕЗ нь Соёлын төвийн эрхлэгч Х.Цэрэнбадам Харьцуулалтын
 арга
2014.2.20 2014.03.15 2014.4.15 2014.5.31  
5 Зэрэггол багийн мал угаалгын ванн барих 3,0 3,0 үгүй Шууд гэрээ
 байгуулах
2014.1.20 2014.02.15 2014.3.15 2014.4.31  
6 Халуун ус барих 50,0 50,0 үгүй Нээлттэй тендер 2014.3.20 2014.05.15 2014.6.30 2014.12.01  
7 Төгрөг гол багийн телевиз ажлуулах, тоног төхөөрөмж худалдан авах 10,0 10,0 үгүй Харьцуулалтын
 арга
2014.3.20 2014.05.15 2014.6.30 2014.12.01  
8 Бизнес инкубатор төвийн урсгал засвар, халаалтын асуудлыг шийдэх 20,0 20,0 үгүй Олон нийтийн
оролцоотой ТШ
2014.1.20 2014.02.15 2014.3.15 2014.4.31  
9 Баянгол багийн
 мал угаалгын ванн
 засварлах
1,0 1,0 үгүй Шууд гэрээ
 байгуулах
2014.1.20 2014.02.15 2014.3.15 2014.4.31  
10 Улаанхүрээ багийн мал угаалгын ванн засварлар  1,0 1,0 үгүй Шууд гэрээ
 байгуулах
2014.1.20 2014.02.15 2014.3.15 2014.4.31  
11 Сумын хогийн цэгийн
тохижилт нохой устгал
7,5 7,5 үгүй Олон нийтийн
оролцоотой ТШ
2014.1.20 2014.02.15 2014.3.15 2014.4.31  
12 Багуудын спортын талбайг байгуулах 10,0 10,0 үгүй Шууд гэрээ
 байгуулах
2014.4.20 2014.05.15 2014.6.30 2014.12.01  
13 Сургуулийн барилгын дээвэр засварлах 30,0 30,0 үгүй Нээлттэй тендер 2014.4.20 2014.05.15 2014.6.30 2014.8.25  
14 Хүн эмнэлэгийн ногоон байгууламжийн тохижилт 3,0 3,0 Тийм ТЕЗ нь Эмнэлэгийн эрхлэгч П.Гэрэлсүрэн Шууд гэрээ
 байгуулах
2014.2.20 2014.03.15 2014.4.15 2014.5.31  
15 Цэцэрлэгийн халаалтын тогоо шинэчлэх 6,0 6,0 Тийм ТЕЗ нь
Цэцэрлэгийн эрхлэгч
Д.Хишигсайхан
Шууд гэрээ
 байгуулах
2013.5.20 2014.06.15 2014.7.15 2014.8.22  
16 Ботгон багийн суваг шуудуй доторлох 7,6 7,6 үгүй Олон нийтийн
оролцоотой ТШ
2014.3.20 2014.04.15 2014.5.15 2014.6.25  
17 НӨУБ-ыг чадавжуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 5,0 5,0 үгүй            
18 Малын эрсдэлийн сан  10,0 10,0 үгүй журам баримтлана.          
19 Малжуулах төсөл 26,0 26,0 үгүй журам баримтлана.          
20 Баяр наадмын
 зардал
5,0 5,0 үгүй            
21 Цэцэрлэгийн тоглоом шинэчлэх 2,0 2,0 Тийм ТЕЗ нь Цэцэрлэгийн эрхлэгч Д.Хишигсайхан Шууд гэрээ
 байгуулах
2014.2.20        
21 Дүн 320,4 320,4 0     0 0    
                     
  Хянасан:                                                         Төсвийн ерөнхий менежер/Т.Лхагвасүрэн/