ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ, ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН АЖИЛТАНЫ 2014 ОНД

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Иргэдэд Хууль эрх зүйн зөвлөлгөө өгсөн байдал, сургалт сурталчилгааны ажил хийсэн талаар :

Хууль эрх зүйн зөвлөлгөө өгсөн байдал : Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх хууль эрх зүй, Иргэний танхимын ажилтан нь 2014 оны  жилийн эцсийн байдлаар нийт 19 иргэнд хууль эрх зүйн анхан шатны тусламж дэмжлэг үзүүлсэн байна. Иргэд ихэвчлэн Даатгалийн тухай хууль, даатгалын нөхөн төлбөрийг тооцох тухай, Төсвийн тухай хууль, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журам, Нийгмийн халамжийн тухай хууль, нийгмийн халамж үйлчилгээ болон зорилтот бүлгийн үйлчилгээ яаж авах талаар буюу  иргэн өндөр настны тэтгэвэрт гарах тухай, өндөр настны түлшний хөнгөлөлтөнд яаж хамрагдах тухай   зөвлөлгөө авч байгаа байдал  ажиглагдаж байна, хууль эрх зүйн зөвлөлгөө авсан тухай тусгай бүртгэлийн гарган хөтлөж, өөрийн эрхэлсэн үндсэн ажлын чиг үүргийн дагуу 7-н иргэнд өргөдөл гомдол бичиж өгөн эрх зүйн  туслалцаа үзүүлэн  ажиллаж   байна.

Сургалт сурталчилгаа хийсэн тухай :  ДЗОУ-ын байгууллагаас 2014 оны 2-р сарын 12-ны өдөр “Малжуулах хөтөлбөрийн” сургалт зохион хийж нийт 29 иргэн оролцсон, ДЗОУ-ын байгууллагаас  3-р сарын 6-ны өдөр “Багуудын Засаг дарга нарын судалгаа гаргах тухай” сэдэвт сургалт хийж 21 иргэн хамрагдсан, ДЗОУ-ын байгууллагаас  3-р сарын 28-ны өдөр “Өрхийн санхүү, бүлэг зохион байгуулалт, хувь хүний хөгжил” сэдэвт сургалт хийж 32 иргэн хамрагдсан,   ДЗОУ-ын байгууллагаас “Эрчим хүчний хэмнэлт, дулаан алдалт” сэдвээр  5 -р сарын 16 –ны өдөр сургалт хийж 32 иргэн хамрагдсан байна.  6-р сарын 6-ны өдөр аймгийн статистикийн газраас “Хүн малын программ”-ын сургалт хийж багуудын Засаг дарга нар хамрагдсан. 2014 оны –р сарын 13-16-ны хооронд аймагт “Хурлын төлөөлөгчдийн чадавхижуулах” сургалтанд 18 төлөөлөгч 2 хурлын ажилтан хамрагдсан.  2014 оны   Багийн албадын чадавхижуулах сургалтыг 2014 оны 4-р сарын 10-ны өдөр хийж нийт 47 иргэн оролцсон.  Зэрэг гол, Тахилт, Улаанхүрээ, Төгрөг гол  багуудын 1 дүгээр сард болсон Иргэдийн нийтийн хурлаар ГХУССЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Э.Оюунболд, Гишүүн М.Мөнгөнзултай хамтран тусгай удирдамжийн дагуу “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” тухай хууль,  “Малын хулгайтай тэмцэх тухай” хууль, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх” тухай хууль, “Архидан согтуурахтай тэмцэх түүнээс  урьдчилан сэргийлэх” тухай хууль, “Өргөдөл гомдлын тухай” хуулиудаар сургалт зохион байгуулан нийт 120 гаруй иргэн хамрагдаж 300 гаруй  гарын авлага материал тараагдсан байна.   Сумын ИТХ, ЗДТГ-ын нээлттэй хаалганы өдрийг 2014 оны 5-р сарын 26-наас 6-р сарын 17-ны өдөр хүртэл  хөдөөний 5-н багийн иргэдийн дунд  тусгай удирдамжийн дагуу Иргэдийн хурал, Тамгын газрын ажилтан албан хаагчид бүрэн бүрэлдхүүнээрээ очиж өөрийн үндсэн ажлын чиг үүргийн дагуу  сургалт сурталчилгааний ажил зохион байгуулан ажиллаа. Нийт 170 гаруй иргэн хамрагдаж давхардсан тоогоор 550 гаруй гарын авлага материал тараагдсан байна. 2014 оны 10-р сарын 10-20-ны хооронд болсон багуудын ИНХ-аар сумын удирдлага. Зарим байцаагч, мэргэжилтэн нартай хамтран сургалт сурталчилгаа хийж иргэдийнхээ санал бодлыг сонсон ажиллаж байна.

Иргэний танхимын ажлын талаар :

Èðãýíèé òàíõèìûí æóðàìä ººð÷ëºëò îðóóëàõ àñóóäàë ãàðààã¿é.

Ñóìûí èðãýíèé òàíõèìààð 2014 оны æèëèéí эцсийн áàéäëààð 14 àæèë çîõèîí áàéãóóëàãäñàí. ¯¿íä :

1.Õýëýëö¿¿ëýã  7 óäàà

2. Ñóðãàëò 5

3.Õóðàë 2 óäàà õèéãäñýí

-- “Õîã õàÿãäëûí æóðàì” –ä ñàíàë ºãºõ õýëýëö¿¿ëýã 03 ñàðûí 2 –íä áîëæ 43 èðãýí õàìðàãäñàí.

-- 03 ñàðûí 12 –íä “Òîì  òºðººñ óõààëàã òºð ë¿¿ “ õýëýëö¿¿ëýãò 127 èðãýí õàìðàãäñàí

-- 3 ñàðûí 15 –íä “Àðõè òàìõèã¿é Õîâä÷óóä” õýëýëö¿¿ëýã çîõèîí áàéãóóëàãäàæ 31 èðãýí õàìðàãäñàí.

-- “Õóó÷èí õ¿í ýìíýëãèéí áàéðûг öààøèä ÿàæ àøèãëàõ”  òóõàé õýëýëö¿¿ëýãт 32 иргэн оролцлоо.

-- 4 ñàðûí 17 íä “Ìàëæóóëàõ òºñëèéí ìàëûí ¿íý òîãòîîõ “ òóõàé õýëýëö¿¿¿ëýãò 24 èðãýí õàìðàãäëàà

-- 5 ñàðûí 20 –íä “Æàðãàëàíт õàéðõàí óóëûí îíöãîé á¿ñýä ºâºë溺òýé àéëóóäûí ºâºë溺ã õýñýã õóãàöààãààð ÷ºëººëºõ” òóõàé õýëýëö¿¿ëãèéã Áàÿíãîë áàã äýýð õèéæ 23 èðãýí  îðîëöñîí.

-- 5 ñàðûí 19 –íä  “Àðõèäàí ñîãòóóðàõòàé òýìöýõ òóõàé õóóëèéí òºñºëä íýìýëò ñàíàë  àâàõ” òóõàé õýëýëö¿¿ëýãò 21 èðãýí îðîëöñîí.

Óã õýëýëö¿¿ëãýýñ ãàðñàí ñàíàëûã íýãòãýí øèéäâýð  ãàðãàõ àëáàí òóøààëòàíä  áè÷ãýýð áîëîí ôàéëààð õ¿ðã¿¿ëýí àæèëëàæ áàéíà.

Èðãýíèé òàíõèìûí íýýëòòýé óòñààð 17 ñàíàë õ¿ñýëò ãîìäëûã õ¿ëýýí àâ÷ àæèëëàæ áàéíà.  ¯¿íä  : Íèéãìèéí õàëàìæèéí àæèëòàí Â.Öýíãýëä  õàíäñàí 8, ÍÄ-ûí áàéöààã÷òàé õîëáîîòîé  13, Õýñãèéí òºëººëºã÷ Ý.Îþóíáîëäòîé õîëáîîòîé 2, Èðãýíèé á¿ðòãýëèéí àæèëòàí Ð.Áàò –Ýðäýíýòýé õîëáîîòîé 2, Ãàçðûí äààìàëòàé õîëáîîòîé 4, Ýðõ ç¿éí àæèëòàí Ö.Ñîíèíöýýòýé õîëáîîòîé 1 ñàíàë õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí àâ÷ áàðàãäóóëñàí áîëíî.

Áàÿí ãîë áàãèéí ìàë÷èí Î.̺íõ – Îðãèë, Áîòãîí áàãèéí õ¿íèé ýì÷ Ç.Îäõ¿¿ íàðûí èð¿¿ëñýí “Ýõ îðíû õèøиг, хүний хөгжил сангийн” мөнгөний  холбогдолтой  õ¿ñýëòèéã õîëáîãäîõ äýýä áàéãóóëëàãàä óëàìæèëñàí áîëîâ÷ õàðèó èðýýã¿é õ¿ëýýãäýæ áàéãàà.

Áóñàä 15 àñóóäëûã õóóëèéí õ¿ðýýíä øèéäâýðëýí õàðèóã ºãñºí áîëíî.

Ñóìûí ÈÒÕ-ûí äýðãýäýõ  Èðãýíèé òàíõèìûí çºâëºëèéã 4 ñàðûí 26 –íû Òýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðëààð õýëýëö¿¿ëýí 7 õ¿íèé á¿ðýëäýõ¿¿íòýé  áàéãóóëñàí. çºâëºë áàéãóóëàãäñàíààñ õîéø 4 óäàà õóðàëäàæ äàðààõ àñóóäëóóäûã õýëýëöýí øèéäâýðëýí àæèëëàæ áàéíà. Ǻâëºëèéí ãèø¿¿ä öààøèä ÿàæ àæèëëàõ òóõàé, Èðãýíèé òàíõèìûí æóðìûã òàíèëöóóëàõ, Ǻâëºëèéí ãèø¿¿äýä áàãóóäûã õóâèàðëàí àæèëëóóëàõ, Õýëýëö¿¿ëýãò ãèø¿¿ä  ÿàæ îðîëöîæ ñàíàë áîäëîî èëýðõèéëýõ    ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãàà õèéõ òóõàй хэлэлцсэн.

Сумын Засаг даргын .... тоот захирамжийн дагуу “Иргэдээ сонсоё” аян зохион байгуулан аяны хүрээнд нийт 30 гаруй ажилтан албан хаагч нар хөдөөний 5-н  багийн айл өрх бүрээр нэг бүрчлэн орж иргэдийнхээ санал сонсон бодлыг төрийн зарим  үйлчилээг гэрт хүрч үйлчилсэн.

Аяны хүрээнд иргэдээс гарсан саналыг үндэслэн тусгай ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.

Төрийн байгууллагуудын ил тод нээлттэй байдлыг ханган иргэнээ сонсох, мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлж “Ховд аймгийн хөгжлийн төлөө сан”-тай хамтран сумын албан ёсны цахим хуудсыг http://mankhan.kho.gov.mn/ нээж сумын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээ, мэдээлэл, төсөв санхүү, зээл тусламж, хууль эрх зүйн шийдвэр зэргийг ард иргэд олон нийтэд шуурхай хүргэх нөхцөл бүрдээд байна. Мөн “Иргэний танхим”-ыг нээж тодорхой хэмжээнд тохижуулан, хариуцан ажиллах ажилтантай болж, иргэдийн мэдээллийг хүлээн авдаг 98481131 дугаарын утсыг ажиллуулж эхлээд байна.   Áàãèéí ÈÍÕ-ààð ÿâæ èðãýíèé òàíõèìûí  ¿éë àæèëëàãàà, æóðìûã   òàíèëöóóëæ, èðãýäèéí äóíä õýëýëö¿¿ëýã ÿðèëöëàãà çîõèîí áàéãóóëæ, èðãýäèéí ñàíàëûã õ¿ëýýí àâñàí. 2014 онд Сумын иргэний танхимын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн Нээлттэй хэлэлцүүлгийг 9 удаа зохион байгуулсан байна.

Хог хаягдлын журмын өөрчлөлт, том төрөөс ухаалаг төр лүү, Архи тамхигүй Ховдчууд, Хүн эмнэлгийн барилгын ашиглалт, Малжуулах төсөл, Онцгой бүсийн өвөлжилт зэрэг сэдвүүдээр явуулсан байна.

 

ТАЙЛАН БИЧСЭН                         Ц.СОНИНЦЭЭ

/Хууль эрх зүй иргэний танхимын ажилтан/