ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА              

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь ИТХ-ын дарга, хурлын нарийн бичгийн дарга, Иргэний танхимын ажилтан,

7 тэргүүлэгч, 21 төлөөлөгчтэй, 3 хороотой үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд:

  1. Нутгийн удирдлага, хууль эрх зүй , нийгмийн бодлогын байнгын хороо 
  2. Төсөв санхүү, эдийн засгийн байнгын хороо
  3. Хөдөө аж ахуй, байгаль орчны байнгын хороо 

СУМЫН ИТХ-ЫН АЛСЫН ХАРАА

Иргэн төвтэй Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг төлөвшүүлэн хөгжүүлснээр 

Төрөлх нутаг – Манхан сумаа  “Жишиг сум” болгоно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагыг чадварлаг, нээлттэй, ил тод болгон төлөвшүүлж

хөгжлийн шинэ түвшинд хүргэж иргэн, иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоонд тулгуурлан

орон нутгийн эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн асуудлыг бие даан шийдвэрлэх тасралтгүй

үйл ажиллагаатай, хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэн сумын ард иргэдийн аж амьдралыг

дээшлүүлж ая тухтай ажиллаж амьдрах нөхцөл бүрдүүлэхэд эрхэм зорилго оршино.

 

Сумын ИТХ-ын 2013-2016 оны  үндсэн  чиглэлийн

биелэлтийн явцын тухай танилцуулга

Õýðýãæ¿¿ëýõ àæèë

Õóãàöàà

Биелэлт

Хувь

 

Нэг. Сум багийн Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүтцийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж шинэ түвшинд  хүргэн төлөвшүүлж, орон нутгийн бие даасан байдлыг хангах  талаар.

 

 
  1. Сумын ИТХ-ын ажлын үр дүн хариуцлагын тогтолцоо

 

 

1.1.1.

 

Сумын ИТХ-ын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд багийн ИНХ, Засаг дарга, багийн засаг дарга нар Тамгын газар, албан байгууллага бүр эрхийн хугацааны  хөтөлбөр, төлөвлөгөө, чиглэлдээ тусган түүнийгээ жил бүр тодотгон төлөвлөж, биелэлтийн явцыг тайлагнаж байх үүрэгтэй  ажиллана.

 

 

 

 

2013-2016

Ñóìûí ÈÒÕ-ûí ñòðàòåãè òºëºâëºãººíèé  õîëáîãäîõ çààëòààñ ñóì áàãèéí Çàñàã äàðãûí ýðõèéí õóãàöààíû¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºð, áàã áàéãóóëëàãóóäûí òºëºâëºãººíä òóñãàí àæèëëàæ áàéíà.

Сумын ИТХ-ын стратеги төлөвлөгөө, жилийн ажлын төлөвлөгөөг багийн ИНХ, засаг дарга, албан байгууллага ажилтан албан хаагч бүрт хүргүүлж холбогдох заалтуудыг хяналтанд авахуулж хэрэгжилтийг  ханган  ажиллаж  байна.

 

 

 

 

100.

 

1.1.2.

 

 

Хурлын байгууллага иргэд олон түмний холбоог бэхжүүлэхэд анхаарч үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж иргэдэд бодит мэдээллийг шуурхай хүргэх нөхцөл  бүрдүүлнэ.

 

 

 

 

2013-2016

Хурлын байгууллага иргэд олон түмний холбоог бэхжүүлэхэд анхааран багийн ИНХ-уудад тогтмол хүрч хурлын байгууллагаас гарсан тогтоол шийдвэр түүний хэрэгжилтийн талаар тогтмол мэдээлэн ажиллаж байна. Түүнчлэн хурлаас гарсан тогтоол шийдвэрийг мэдээллийн самбарт тогтмол байрлуулан иргэдийг мэдээллээр ханган ажиллаж байна. Мөн сумын ИТХ-ын Òэргүүлэгчдэд баг хариуцуулан ажиллуулахаас гадна төлөөлөгчид сонгогдсон тойрогтоо хурлын байгууллагын ажлыг сурталчилах, тайлан мэдээллээ тогтмол тавин ажиллаж байна. Түүнчлэн иргэний танхимаар дамжуулан иргэдэд мэдээлэл өгөх, тэдний санал бодлыг сонсох бодлого шийдвэрт тусгах ажлууд болон сургалт сурталчилгааны ажлууд хийгдэж байна. Хурлын байгууллагын ажлын ил тод байдлыг ханган сумын ИТХ-ын хуралдаанд иргэдийн төлөөллийг тогтмол оролцуулан  ажиллаж  байна. 2014 оны 5,6 дугаар сард ИТХ аас тусгайлан ажлын хэсэг гарч тойргоос сонгогдсон төлөөлөгч, баг хариуцсан тэргүүлэгчийн хамтаар МАА-н 5 багт хүрч хурлын байгууллагын үйл ажиллагаа хурлаас гарсан тогтоол шийдвэрийг сурталчилан холбогдох хуулиудаар мэдээлэл өгч АХА тэмцээн үдшийн цэнгүүн зохион байгуулж 580 гаруй гарын авлага материалаар иргэдэд мэдээлэл өгсөн байна.

70

 

1.1.3.

Төрийн байгууллагуудын иргэдэд нээлттэй байх иргэдийн оролцоотой асуудлаа шийддэг байх зарчмыг баримталж орон нутгийн аливаа асуудлаар санал асуулга авах өдрийг бий болгож иргэдийн оролцоотой орон нутгийн эрх ашгийг хөндсөн томоохон асуудлуудыг шийддэг болно.

 

 

 

 

 

 

2013-2016

Төрийн байгууллагууд, албан хаагчид, иргэдэд нээлттэй байх, иргэдийн оролцоотой асуудлаа шийдэх зарчмийг баримтлан ажиллахын зэрэгцээ Сумын засаг даргын тамгын газартай хамтран 2014 оны 6 сард“Õууль сурталчилах” сарын аян 11 сард “Иргэдээ сонсоё” аяныг зохион байгуулан саналын хуудсаар иргэдээс сум орон нутагт тулгамдаж буй асуудал, орон  нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажил, жижиг дунд үйлдвэрийн зээлээр хийгдэж буй ажлын гүйцэтгэлийн талаар, болон төсөвт байгууллагуудын ажил үйлчилгээний талаар санал авч нэгтгэн дүгнэж, иргэдийн саналаар орон нутгийн эрх ашгийг хөндсөн асуудлыг шийдвэрлэн ажиллаж байна. Мөн мэдээллийн цагийн график гарган иргэдэд мэдээ мэдээлэл өгөх тэдний санал хүсэлтийг судлах ажил хийгдсэн боловч иргэдийн ирц хангалтгүйн улмаас тогтмолжоогүй байна.

50

 

1.1.4.

Иргэний танхимыг тохижуулан техник хэрэгслээр ханган төрийн байгууллага иргэдийг холбосон олон нийттэй харилцах арга хэмжээг тогтмол болгож сар бүр 1 өдрийг иргэдийн өдөр болгон зохион байгуулж иргэдийн санал гомдол эрэлт хүсэлтийг хүлээн авах байнгын ажиллагаатай  утас, санал хүсэлтийг хүлээн авах хайрцаг ажиллуулан үйл ажиллагаандаа  хэрэгжүүлнэ.

 

 

 

 

2013-2016

Төрийн байгууллагуудын ил тод нээлттэй байдлыг ханган иргэнээ сонсох, мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлж “Ховд аймгийн хөгжлийн төлөө сан”-тай хамтран сумын албан ёсны цахим хуудсыг http://mankhan.kho.gov.mn/ нээж сумын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээ, мэдээлэл, төсөв санхүү, зээл тусламж, хууль эрх зүйн шийдвэр зэргийг ард иргэд олон нийтэд шуурхай хүргэх нөхцөл бүрдээд байна. Мөн “Иргэний танхим”-ыг нээж тодорхой хэмжээнд тохижуулан, хариуцан ажиллах ажилтантай болж, иргэдийн мэдээллийг хүлээн авдаг 98481131 дугаарын утсыг ажиллуулж эхлээд байна.   Áàãèéí ÈÍÕ-ààð ÿâæ èðãýíèé òàíõèìûí  ¿éë àæèëëàãàà, æóðìûã   òàíèëöóóëæ, èðãýäèéí äóíä õýëýëö¿¿ëýã ÿðèëöëàãà çîõèîí áàéãóóëæ, èðãýäèéí ñàíàëûã õ¿ëýýí àâñàí. 2014 онд Сумын иргэний танхимын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн Нээлттэй хэлэлцүүлгийг 9 удаа зохион байгуулсан байна.

Хог хаягдлын журмын өөрчлөлт, том төрөөс ухаалаг төр лүү, Архи тамхигүй Ховдчууд, Хүн эмнэлгийн барилгын ашиглалт, Малжуулах төсөл, Онцгой бүсийн өвөлжилт зэрэг сэдвүүдээр явуулсан байна.

 

 

 

 

90

 

1.1.5.

Төр иргэний байгууллагын ажлын ил тод шуурхай тэгш байдлыг хангаж төрийн албан хаагчдын ажлын сахилга хариуцлага харилцааны соёл ёс зүйг дээшлүүлнэ.

2013-2016

Төрийн албан хаагчаас иргэдтэй харилцах харилцааны соёл, ёс зүйг дээшлүүлэн  үйлчлүүлэгч, иргэн бүртэй адил тэгш харьцан байгууллагын  соёл, хариуцлагыг өндөржүүлэн ажиллах шаардлагыг тавин ажиллаж, Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, Харилцааны менежмент, Суралцагч байгууллагын манлайлал, Хөдөлмөрийн эрх зүйн сургалтуудыг аймгийн ЗДТГ, ҮЭ-ийн холбоо зэрэг байгууллага, мэргэжилийн багш сургагч нартай хамтран зохион байгуулж төрийн албан хаагчдын харилцааны чадавхийг дээшлүүлэхэд анхааран ажилласан байна. МУ-ын Төрийн албанаас батлан гаргасан Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зарчим Төрийн албан  хаагчдын  өдөр тутам мөрдөх Ёс зүйн 9 зарчимийн биелэлтийг албан тушаалтан нэг бүрээр дүгнэн ТАЗ-өөр хянан шийдвэрлүүлж байна. Төрийн албан хаагчид ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чигүүргээс гадна төрийн албан хаагчид шинэ санаа, санаачлага гарган ажиллаж байгаа боловч зарим албан хаагчид өөрийн үндсэн ажил дахиц дэвшил гаргахгүй байгаа зүйл ажиглагдаж байна, Иймд цаашдаа өөрийн эрхэлсэн ажилдаа ахиц дэвшил гаргаж төрийн албаны ажлын хурдыг гүйцэж чадваржин мэргэших шаардлага тулгарч байгаад анхааран ажиллах хэрэгтэй байна. Мэдээ тайланг цаг хугацаанд хүргүүлж, үүрэг даалгаварын биелэлтийг эргэж мэдээлэх тогтолцоог бүх шатны ажилтан албан тушаалтануудад үүрэг хариуцлага болгон ажиллах хэрэгтэй. Сумын ИТХ ын тэргүүлэгчдээр Төрийн захиргааны албан хаагчдын ажлын сахилга хариуцлага цаг ашиглалтын талаар төсөвт байгууллагуудын дарга эрхлэгч нарын мэдээлэл хэлэлцэж тодорхой үүрэг чиглэл өгөн ажиллаж байна. Төрийн албаны үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй болгохын тулд баг, байгууллагуудаар ажлын хэсэг гарган “ иргэдээ сонсоё” аяныг зохион байгуулж ард иргэдийн санал авч, нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулан ажилласан байна. Төрийн албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор хурууны хээгээр цаг бүртгэдэг төхөөрөмжтэй болсон байна.

 

70

 

1.1.6.

Нутгийн удирдлагын болон засаг захиргааны байгууллагаас дэвшүүлсэн хөтөлбөр зорилтыг хэрэгжүүлэхэд иргэний нийгмийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудаас гаргасан бодит санал санаачлага төсөл хөтөлбөрүүдийг дэмжинэ.

тогтмол

Óäèðäëàãûí òºâëºðëèéã áàãàñãàæ îíîâ÷òîé  øèéäâýð ãàðãàõàä èðãýä, õóâèéí õýâøëèéí төлөөллийн îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýí õàìòðàí àæèëëàæ ИТХ аас томилогдсон ажлын хэсэг  Çàñàã äàðãûí çºâëºë, àìüæèðãàà äýìæèõ çºâëºë, өмч хамгаалах зөвлөл зэрэг шийдвэр гаргах түвшинд èðãýä îëîí íèéòèéí òºëººëөл, төрийн бус байгууллагаас îðóóëàí õàìòðàí àæèëëàæ áàéíà. Орон нутагт хэрэгжиж байгаа төсөл, тендерүүдийг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дунд нээлттэй зарлаж, ОНХС-аар хийгдэх арга хэмжээг багийн ИНХ- аар хэлэлцүүлэн эрэмбэлүүлж олонхийн саналаар шийдвэрлэж байна.

 

50

 

1.1.7.

Сумын ИТХ нь үйл ажиллагаандаа олон ургалч үзэл, зөвшилцлийн зарчмыг баримталж, Хурлын байгууллага, иргэд, олон түмний холбоог бэхжүүлэхэд онцгой анхаарна.

 

тогтмол

Сумын ИТХ болон багийн ИНХ нь хурал тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар олон ургаль ч үзэл зөвшилцлийн зарчмыг баримтлан аливаа асуудлыг олон талаас нь нухацтай хэлэлцэж олонхийн санàлаар шийдвэрлэн ажиллаж байна. Хурлын байгууллага иргэд олон түмний холбоог бэхжүүлэхэд анхааран БИНХ-уудад тогмол хүрч хурлын тогтоол шийдвэрийг сурталчилан ажиллаж БИНХ-ыг удирдлага арга зүйгээр ханган ажиллаж  байна. Мөн сумын ИТХ-д ААН, иргэдийн төлөөллийг тогтмол оролцуулж тэдний санал дүгнэлтийг тусган ажиллахын хамт хурлаас гарсан тогтоол шийдвэрийг мэдээллийн самбарт тогтмол байрлуулж сурталчилан ажиллаж байна. Төрийн байгууллагуудын ил тод нээлттэй байдлыг ханган иргэнээ сонсох, мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлж “Ховд аймгийн хөгжлийн төлөө сан”-тай хамтран сумын албан ёсны цахим хуудсыг http://mankhan.kho.gov.mn/ нээж сумын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээ, мэдээлэл, төсөв санхүү, зээл тусламж, хурлын үйл ажиллагаа хурлаас гарсан тогтоол, хууль эрх зүйн шийдвэр зэргийг ард иргэд олон нийтэд шуурхай хүргэх нөхцөл бүрдээд байна. Мөн “Иргэний танхим”-ыг нээж тодорхой хэмжээнд тохижуулан, хариуцан ажиллах ажилтантай болж, иргэдийн мэдээллийг хүлээн авдаг 98431134 дугаарын утсыг ажиллуулж эхлээд байна.

100

 

1.1.8.

Хурлын байгууллага, төлөөлөгчдөд тавьсан эрэлт хүсэлт, өргөдөл гомдолд анхааралтай хандаж шуурхай барагдуулахын зэрэгцээ иргэдийн үг, санал шүүмжлэлийн үнэ цэнийг үнэлэн, ажил сайжруулах үндсэн нөхцөлийн нэг болгон ашиглана. Үр дүнг иргэдэд тайлагнаж мэдээлнэ.

 

тогтмол

Хурлын байгууллагад 2013 онд нийт  бичгээр 12 өргөдөл, амаар 9 эрэлт хүсэлт гомдол 2014 онд нийт  бичгээр 7 өргөдөл, амаар 11 эрэлт хүсэлт гомдол ирснийг холбогдох албан тушаалтан байгууллагуудад хүргүүлэн хуулийн  хүрээнд  шийдвэрлэн ажилëàлаа.

50

 

1.1.9.

ИТХ-ын“ Төлөөлөгчийн өдөр” зохион байгуулдаг уламжлалыг хэвшүүлж төлөөлөгчдийг цаг үеийн мэдээ, мэдээллээр хангаж ажиллана.

 

2013-2016

Сумын ИТХ ын төлөөлөгчдийн өдрийг 2014 оны 11 сарын 19-20 ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Төлөөлөгчдийн өдрийн хүрээнд төсөвт байгууллагуудын ажилтай танилцаж суманд ОНХС болон ЖДҮ ийн хүрээнд хийгдэж буй ажлуудтай газар дээр нь танилцаж зөвлөмж чиглэл өгөн ажиллаа.  Түүнчлэн төлөөлөгчдийн дунд эрэгтэй, эмэгтэй төрлөөр теннисний тэмцээн, гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгууллаа. Мөн төлөөлөгчдөд сум орон нутгийн цаг үеийн ажил болон ЗДТГ ын байцаагч нараар мэдээлэл хийлгүүлж суманд хийгдэж буй бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлууд болон ОНХС, сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хийгдэж буй ажлуудын талаар мэдээлэл тавиуллаа. Төлөөлөгчдийн өдөрт зориулсан үндэсний бөхийн барилдааныг бөхийн холбоо болон БДС ын багш нартай хамтран зохион явууллаа. Мөн төлөөлөгчдөд хурлаас гарсан тогтоол шийдвэрийг гарын авлага болгон хүргүүлж хуралдааны үеэр хэрэгцээт мэдээ мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна.

100

 

1.1.10

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийг хороодод хуваарилан, хороод батлагдсан дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа  явуулна.

 

2013-2016

Сумын ИТХ ын төлөөлөгчдийг нутгийн удирдлага нийгмийн бодлîго, хууль эрх зүйн хороо, төсөв санхүү эдийн засгийн хөгжлийн хороо, хүнс хөдөө аж ахуй байгаль орчны хороо гэсэн 3 хороонд хувиарлан тэргүүлэгчдийн хурлаар хорооны ажиллах чиг үүргийг батлан ажиллаж байна. Цаашид хороод батлагдсан чиг үүргийн дагуу үйл ажиллагаагаа тогтмолжуулан ажиллах  шаардлагатай байна.

70

 

1.1.11

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажил үүргийн хуваарийг шинэчилж тэдэнд баг хариуцуулан, хариуцсан багийнхаа ИНХ-ын хуралдаанд оролцож, Хурал, төлөөлөгчдөд арга зүйн зөвлөлгөө өгч ажиллах бололцоогоор хангана.

 

2013

Сумын ИТХ ын Тэргүүлэгчдийн ажил үүргийн хувиарыг шинэчлэн батлуулж тэргүүлэгч нэг бүрт баг хариуцуулан ажиллуулж байна. Үүнд: Òэргүүлэгч Б. Банзар Тахилт багийг, Òэргүүлэгч Д. Наранхүү Зэрэг гол багийг Òэргүүлэгч П. Мөнхбат Баянгол багийг, Òэргүүлэгч Э. Должинсүрэн Төгрөггол багийг, Òэргүүлэгч Ц. Баатарбилэг Ботгон багийг Òэргүүлэгч Б. Жавзандулам Улаанхүрээ багийг тус тус хариуцан ажиллаж байна. Сумын ИТХ ын ажлын алба Òэргүүлэгчдийн зүгээс багуудийн ИНХ-д тогмол оролцож арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. 5,6 дугаар сард багаас сонгогдсон төлөөлөгч, баг хариуцсан тэргүүлэгч хурлын ажлын алба хамтран хурлын ажлын талаар хурлаас гарсан тогтоол шийдвэрийг сурталчилан холбогдох хууль тогтоомжоор сургалт зохион байгуулж иргэдийг гарын авлага материалаар ханган ажиллаа.

100

 

01.1.12.

ИТХ-ын төлөөлөгчдийг сумын эдийн засаг, нийгмийн тулгамдсан асуудлыг судлах, шийдвэрлэх болон биелэлтийг үнэлж, дүгнэх ажилд оролцох боломжийг бүрдүүлнэ.

 

 

 

 

 

2013-2016

Сумын НЭЗ ийн мастер төлөвлөгөө, засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, НЭЗ ийн үндсэн чиглэл, засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон бусад НЭЗ ийн шинж чанартай асуудлуудыг ИТХ ийн төлөөлөгчдөөр болон тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн биелэлтийг үнэлж дүгнэн ажиллаж байна. Төлөөлөгч Т. Сайнбаяр, Х. Нямсүрэн нар улаанхүрээ багт  тусгай удирдамжийн дагуу ажиллаж баг, сум орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг судлан иргэдээс гарсан санал дүгнэлтийг холбогдох хүмүүст уламжлан ажилласан байна. Цаашид ИТХ ын хороодоор сумын НЭЗ, нийгмийн тулгамдсан асуудлыг судлан шийдвэрлүүлэх бодлого тодорхойлох зэрэг ажлуудыг хийлгүүлэхээр төлөвлөж  байна.

70

 

1.1.13.

ИТХ-ын хуралдаанд иргэдийн төлөөллийг оролцуулан тэдний санал, шүүмжлэлийг хүндэтгэн үзэж  хэрэгжүүлнэ.

 

 

 

 

2013-2016

Сумын ИТХ-ын хуралдаанд ААН иргэдийн төлөөллийг урилгаар тогтмол оролцуулан тэдний санал шүүмжлэлийг хүлээн авч холбогдох хүмүүст үүрэг чиглэл өгч  хэрэгжүүлэн  ажиллаж  байна.

100

 

1.1.14.

ИТХ-ын дэргэдэх, залуучууд, ахмадын болон олон нийт иргэний нийгмийн байгууллагуудыг шинэчилж тэдгээрээр дамжуулан иргэдийн санал хүсэлтийг судалж дүгнэлт хийж  ажиллана.

 

 

 

 

 

2013

Сумын эмэгтэйчүүдийн холбоо, үйлдвэрчний эвлэл зэрэг байгууллагуудын мэдээллийг ИТХын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцэж үүрэг чиглэл өгч ажиллаа. Сумын ахмадын байгууллагыг шинэчлэн байгуулсан бөгөөд даргаар нь М. Баяжих ажиллаж байна. Сумын уяачдын холбоо шинэчлэн байгуулагдаж даргаар нь Жамбалсүрэн ажиллаж байна. Аймгийн залуучуудын холбоотой хамтран 2014 оны 12 сард багтаан залуучуудын хурал зохион байгуулж  Сумын залуучуудын холбоог шинэчлэн дарга тэргүүлэгчдийг нь сонгон тамга туг далбааг нь гардуулж өгөхөөр төлөвлөөд байна. Цаашид   ТББ уудын мэдээллийг тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэн удирдлага тэргүүлэгч нартай уулзаж зөвшилцөн шинэчлэх ажлыг шийдвэрлэнэ.

70

 

1.1.15.

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ёс зүйн дүрэм, хороодын ажиллах журам, шинэчлэн батлаж мөрдөн ажиллана.

 

 

 

2013

Сумын ИТХ ын ёс зүйн дүрмийг боловсруулан сумын ИТХ ын 2014 оны 05 сарын 09 ны өдрийн ээлжит бус хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулж мөрдөн ажиллаж байна.  Хороодын ажиллах журмыгТэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн баталж мөрдөн ажиллаж байна. Цаашид хороод үйл ажиллагаагаа тогтмолжуулж ажлын төлөвлөгөө гарган  хэрэгжилтийг ханган ажиллах шаардлагатай байна.

 

 

 

 

100

 

1.1.16

Олон нийт цагдаагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж гэмт хэрэгтэй тэмцэх түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлд ард иргэд байгууллага хамт олны дунд бүх нийтийн хөдөлгөөн өрнүүлэн иргэдээс гарсан санал санаачлагыг дэмжиж ГХУССЗөвлөлийн ажлыг эрчимжүүлнэ.

 

 

 

 

2013-2016

Гэмт хэргээс урьдчилан  сэргийлэх  салбар зөвлөлийг 2013 оны 03 сард ИТХ ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар шинэчлэн байгуулж Сумын нийгмийн хэв журмыг хангах дэд хөтөлбөр боловсруулан батлуулж ажиллаж байна. Аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу “хууль дүрэм  бодит  амьдралд” аяныг зохион байгуулж архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, малын хулгайтай тэмцэх тухай хууль болон тамхины хяналтын тухай хуулиар иргэдэд сургалт сурталчилгаа хийж 70 гаруй иргэд хамрагдаж гарын авлага материалаар хангагдсан байна. Мөн 2013,2014 онд ИТХ,ЗДТГаас зохион байгуулсан Иргэдээ сонсоё аян, нээлттэй хаалганы өдөр болон тусгай удирдамжийн хүрээнд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Малын хулгайтай тэмцэх тухай хуулиар сумын төвийн болон хөдөөгийн 5 баг, албан байгууллагад сургалт сурталчилгаа хийж 750 гаруй иргэнийг гарын авлага материалаар ханган ажилласан ба 2013 онд ГХУССЗ өөс Хуулиа биелүүлцгээе сарын аяныг 10 сарын 09 нээс 11 сарын 09 ны хооронд зохион байгууллаа. Аяны хүрээнд тусгай удирдамж ажлын төлөвлөгөө гарган биелэлтийг  ханган  ажиллаа. 2014 онд Аймгийн “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл” суманд ажиллахтай холбогдуулан зохион байгуулж буй “ Дэвжээ” тэмцээнд албан байгууллагын ажилтан албан хаагчид бэлтгэн оролцож гэмт хэрэг түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой яриа таниулга сургалт сурталчилгааг хийлээ.  “Багийн албадыг чадавхийг дээшлүүлэх нь” сургалтанд сумын нийгмийн ажилтан “Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг, хүүхдийн эрх, гэр бүлийн хүчирхийлэл “ сэдвээр сургалт , мэдээлэл хийлээ. Сумын засаг даргын шийдвэр болон  иргэд олон нийтийн дунд зохиогдож байгаа “Архидалтгүй, амар тайван амьдралын төлөө” аян зэрэг тодорхой арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах хүрээнд  архидалтгүй хамт олон болох чиглэлээр тодорхой санаачлагатай ажиллаж байгаа баг, байгууллагууд олон байгаа ба ажлын байрны архидалт тодорхой хэмжээнд буурч байна. Багийн иргэдийн нийтийн хурлаар баг тус бүрт “Ìал хамгаалах зөвлөл” байгуулан ажиллаж байна.  Малын хулгай урд онуудынхоос өсөх хандлагатай байгаа байдлыг үндэслэн Баянгол, Зэрэг гол зэрэг зам дагуу багуудад цагдаа, иргэдийн оролцоотой морин эргүүл ажиллóóлж байна. Мэдээллийг худалдан авч нууцлалыг чандлан хадгалах тогтолцоог хэрэгжүүлж эхлээд байна.

 

 

 

 

 

50

 

1.1.17.

Хууль сурталчлах график төлөвлөгөө гарган хөдөөгийн бүх багуудад хууль сурталчлах ажлыг тогтмол  хийнэ.

2013

Сумын ИТХ ын тэргүүлэгчдийн хурлаар хууль сурталчилах график төлөвлөгөөг батлан графикийн дагуу хууль сурталчилах ажил хийгдэж байна. Иргэдэд өдөр болгон түгээмэл мөрдөгдөж байгаа хуулийн жагсаалтыг гарган тухайн чиг үүрэгт хамааралтай ажилтан албан тушаалтан, байгууллагуудын мэргэжилтэн нараар тусгай удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу иргэдэд хууль эрх зүйн сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулсан. Сумын хэмжээнд хууль сурталчилах ажлыг “Хууль дүрэм бодит амьдралд” аян, “Эрүүл аюулгүй орчин бидний амьдралд” сумын аян, “ Таны хуулийн хөтөч” номын сургалт,  “Иргэдээ сонсъё” арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдсан “Эрх зүйн мэдээллийг иргэн бүрт” хууль сурталчилах сургалт зэрэг хууль сурталчилах, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр нийт 20 гаруй хууль, эрх зүйн актыг давхардсан тоогоор 1800 гаруй иргэнд сурталчлан таниулах ажлыг баг, байгууллагын болон, нийтийн хурал цуглаан, Мэдээллийн цаг, тусгай хөтөлбөр, удирдамжаар 16 удаа зохион байгуулж, 800 гаруй  гарын авлага,  сурталчилгааны материал бэлтгэн тараасан байна.Түүнчлэн аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Цагдаагийн газар, Шүүх ГХУС зөвлөл Прокурорын байгууллагатай хамтран иргэдэд хууль сурталчилах ажлыг зохион байгуулсан байна.

90

 

1.1.18

Багийн уäèðäàõ  àæèëòíóóäûí óäèðäàõ ìàíëàéëàõ  ÷àäâàðûã  äýýøë¿¿ëж сургалтанд  хамруулна.

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2016

Хөдөөгийн багийн засаг дарга, ИНХ ын дарга, тэргүүлэгчид баг хариуцсан хүн, малын эмч нарт Засаг даргын тамгын газартай  хамтарч  2013 оны 04 сарын 15-16 ны өдрүүдэд чадавхижуулах сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд ЗДТГ, ИТХ ын ажлын алба байцаагч мэргэжилтэн нар өөрийн эрхлэх ажлын хүрээнд сургалт хийж гарын авлага материал тараалаа. Сургалтанд багийн албат нийт 28 хүн оролцож 120 гаруй гарын авлага материал тараагдсан байна. Мөн аймгийн ИТХ ийн ажлын албатай хамтарч сумын ИТХ ын төлөөлөгч, БИНХ ын дарга, засаг дарга байгууллагын дарга эрхлэгч нар болон ЗДТГ ын ажилтнуудын дунд төсвийн тухай хууль болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг чадавхижуулах сургалтыг хийлээ. Мөн 11 сард ТА 2 төсөлтэй хамтран сумын ИТХ ын төлөөлөгчид, багийн засаг дарга ИНХ ын дарга, байгууллагын удирдлагуудыг хамруулан Төсвийн тухай хууль болон худалдан авах ажиллагаа тендерийн талаар сургалт зохион байгууллаа. Мөн 2013 оны 9 сард аймгийн ИТХ аас зохион байгуулсан “Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагыг чадавхижуулах сургалтанд бүх багуудын ИНХ дарга нар хурлын нарийн бичгийн дарга  хамрагдлаа.

2014 оны 3 дугаар сард аймгийн ИТХ аас төлөөлөгчдийг чадавхижуулах 3 өдрийн сургалтыг Ховд аймагт хийлээ. Сургалтанд төлөөлөгчид хурлын ажлын алба 22 хүн оролцлоо. 2014 оны 04 сард багийн албатуудыг чадавхижуулах сургалтыг багийн засаг дарга, ИНХ ын дарга, тэргүүлэгчид, хүн малын эмч нарыг хамруулан зохион байгууллаа.  Сургалтанд нийтдээ 47 хүн оролцсон байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

1.1.19

Øèлäýã  àðãà  òóðøëàãûã  áàéíãà  ñóäëàæ  ò¿¿íä  ñóðàëöàõ  ¿éë  àæèëëàãààíä íýâòð¿¿ëæ  õýðýãæ¿¿ëíý

 

 

 

 

2013-2016

Шилдэг арга туршлагыг тогтмол судлан ажил хэрэг болгож дээд шатны байгууллагатай ажлын харилцаа холбоотой ажиллаж байна. Мөн багийн ИНХ ын дарга нар, сумын ИТХ ын төлөөлөгч тэргүүлэгч нарын төлөөлөл 14 хүн БНХАУ ын Чингэл сум, Үрэмч хот Ховд аймгийн Булган, Үенч сумын ИТХ ын ажил иргэний танхимын үйл ажиллагаатай танилцан туршлага судлан ажилласан  байна. Аймгийн ИТХ тай хамтран НӨУБ ыг чадавхижуулах сургалтыг зохион байгууллаа. Мөн шилдэг арга туршлагыг судлах үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх зорилгоор тэргүүлэгчид төлөөлөгчдөөр Нутгийн удирдлага, төрийн мэдээлэл сэтгүүл тогтмол захиалуулан ашиглаж байна. цаашид нутгийн удирдлага сэтгүүлийн захиалгыг нэмэгдүүлэн ажиллах шаардлагатай байна.

 

 

 

70

 

1.1.20

Хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч, багийн ИНХ ын дарга нарыг туршлага  судлуулах

 

2013-2014

БНХАУ ын Чингэл сумын удирдлагуудын урилгаар сумын ЗДТГ-тай хамтран ИТХ-ын төлөөлөгчид, БИНХ-ын дарга нарын төлөөлөл 14 хүн БНХАУ-ын Чингэл сум Үрэмч хот болон Ховд аймгийн Булган, Үенч сумын ИТХ-ын ажилтай танилцан туршлага судлан ажилласан  байна.

 

 

100

 
  1. НӨУБ ын үйл ажиллагааны үр нөлөө үр өгөөжийг  дээшлүүлэх
 

1.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Îðîí  íóòãèéí  íèéãýì  ýäèéí  çàñãèéí  àëèâàà  àñóóäëààð  áîäëîãûã  òîäîðõîéëîí  øèéäâýðëýõýä  èðãýäèéí  îðîëöîîíä òóëãóóðëàí  òýäíèé ñàíàë  ñàíàà÷ëàãûã  äýìæèíý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2016

Мал аж ахуйн  5 багт “ Иргэдээ сонсоё” аян-ийг зохион байгуулан сум орон нутагт тулгамдаж байгаа асуудал цаашдын хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох  зорилгоор  11-р  сард иргэдээс тусгай бэлдсэн саналын хуудсаар саналыг нь авч нэгтгэн дүгнэж түүний мөрөөр тусгай төлөвлөгөө гаргаж ажил зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. Сумын төвийн иргэдэд аймаг, орон нутгийн хэмжээнд зохиогдож байгаа цаг үеийн ажлуудыг  мэдээллэх, иргэдийн санал бодлыг сонсох  зорилгоор 14 хоног тутам мэдээллийн цагийн төлөвлөгөө гарган ажилласан боловч иргэдийн оролцоо ирц хангалтгүйгээс байнга хийгдэж хэвшихгүй  байна. Иргэдийн аж амьдарлыг судлах, Төр засгийн шийдвэрийг сурталчлах, Тэдний санал бодлыг сонсох, сум орон нутгийн захиргааны  бай