Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
43 хөрөнгө зарлага болгох тухай 2014-05-16
44 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-05-19
45 монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2014-05-20
46 комисс томилох тухай 2014-05-20
47 комисс томилох тухай 2014-05-23
48 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-05-26
49 хөрөнгө зарлага болгох тухай 2014-05-26
50 ажлын хэсэг томилох тухай 2014-05-27
51 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-05-29
52 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-05-29