Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
33 хөтөлбөрт хамрагдах малчдыг батлах тухай 2014-04-21
34 үл хөдлөх хөрөнгийн тооллого явуулах тухай 2014-04-21
35 комисс томилох тухай 2014-05-02
36 монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2014-05-02
37 зөвлөл байгуулах тухай 2014-05-06
38 үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2014-05-08
39 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-05-09
40 комисс томилох тухай 2014-05-13
41 хариуцлага тооцох тухай 2014-05-16
42 хөрөнгө зарлага болгох тухай 2014-05-16