Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
22 ажилтны цалингийн сүлжлийг өөрчлөх тухай 2014-03-25
23 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-31
24 орон нутгийн өмчид бүртгэх тухай 2014-03-31
25 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-31
26 аян зохион байгуулах тухай 2014-04-02
27 ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай 2014-04-11
28 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-02-10
29 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-01-29
30 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-04-16
32 ажлын хэсэг томилох тухай 2014-04-21