Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйлийн 7,1 дэх хэсэг, мөн хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14,1,1, 14,1,3 дахь заалт, 21 дүгээр зүйлийн 21,1, 21,2 дахь хэсэг, “Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйл, Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай Монгол улсын хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1.1.Нэг удаа үнэ төлбөргүйгээр газар өмчлөх эрхээ хэрэгжүүлэхээр хүсэлт гаргасан иргэнд тухайн газрыг өмчлүүлсүгэй. № Ургийн овог Овог Нэр Ðåãèñòð Талбайн хэмжээ м2 Суурь үнэ Хаяг тавьт 1 Тавинт Хасав Хаянхярваа ПЖ64061511 1520,0 729600 Баянтүмбэ тавьтын 1-8 тоот 2.Холбогдох хууль тогтоомжид заасан хүрээнд өмчлөх эрхээ хэрэгжүүлэхийг газар өмчлөгчдөд, иргэний өмчилсөн газрын хил заагийг газар дээр нь тэмдэгжүүлж хүлээлгэн өгөх, газрын улсын бүртгэлд бүртгэх ажлыг зохион байгуулж газар өмчлөгчийг хуулийн дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд хяналт тавьж ажиллахыг сумын Газрын даамал Ц.Нансалмаад үүрэг болгосугай. 3.Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан 2005 оны 35 тоот захирамжийн 41 дэхь хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай. ЗАСАГ ДАРГА С.ГАНТӨМӨР