Улаанхүрээ баг


Óëààíõ¿ðýý  áàã íü íýãäýëæèõ õºäºë㺺í ÿëñíû äàðàà 1963 îíä  ãóðâàí ñýíõýð òàñàã íýðòýéãýýð áàéãóóëàãäàæ òºâ íü ñóìûí òºâä òºâëºð÷ àíõíû äàðãààð íü Á.Òºìºðõóÿã Íÿ-áîãîîð Ä¿ëýâ íàìûí õýñãèéí àõëàã÷ààð Á.Öýãìèä íàð àæèëëàæ ýõýëæýý. 1966 îíä ãóðàâ äàõü óäààãàà ñàëæ Áîòãîí ,Óëààíõ¿ðýý ,Òàõèëò ãýñýí 3 áðèãàä áîëæ,  Áîòãîí áàãèéã Öàãààí áóðãàñíû àìàíä Óëààíõ¿ðýý áàãèéã Óëààíõ¿ðýýí òºâä Òàõèëòûã ñóìûí òºâä òºâëºð¿¿ëñýí áàéíà .¯¿íýýñ õîéø öýãèéí 3 õàøàà, Óëààí áóëàí, êîíòîð, àãóóëàõ çýðýã 6 áàðèëãûã ×îéäîî àõëàã÷òàé áàðèëãûí áðèãàä áàðüæ, áàãèéí òºâòýé  áîëîí ñóóðüøñàí áàéíà. 1974 îíä òóñ áàãèéí òºâèéí îéðîëöîî õóó÷èí òàðèàëàíãûí òàëáàéä óñëàëòòûí ñèñòåì áàðüæ, òýæýýë ¿éëäâýðëýæ сумын болон зэргэлдээ сумдын  õýðýãöýýã õàíãàæ áàéëàà. Òóñ áàãèéí äàðãààð Á.Òºìºðõóÿã, ×óëóóí, Ì.Äàãâà, ×óëóóí, Ä.Ðýíäàâàà, Ñ.Áÿìáàæàâ, Ñàìïèë , Í¿ðçýä, Ì.Ñàõúÿà,  ×.Òîðãîð, Ñ.Êàçàà, Ñ.Òàãòààíÿì, Ò.Ëõàãâàñ¿ðýí, Î.Íàðìàíäàõ, Ê. Áàòáàÿð íàð àæèëëàæ èðñýí áà  òîî á¿ðòãýã÷ýýð Á.Íàöàãäîðæ, Ä¿ëýâ, Á.Æîâãîî, Ø.̺íõî÷èð, Ñ.Êàçàà Аж ахуйн няраваар Жанцан, Намсрай, С.Казаа, Бадамхаалга, Н.Зоригт, Н.Батсуурь, Ж.Дашзэвэг, Ч.Сонинтөр, Шуудан зөөгчөөр М.Хасаг, Н.Зоригт, Б.Хөөдөө, Ж.Лхагваа, М.Доноров, Ч.Сонинтөр, О.Наранмандах Малын эмч, мэргэжилтэнээр Жалчинжав, Т.Балжинням, Ц.Гаав, Д.Рэндаваа, Л.Отгон, Д.Дашзэвэг, Ц.Цэцгээ, Б.Чулуунхүү, Н.Цэцэгмаа, Ж.Тогтох, Т.Батөмөр, эмчилгээ тэжээлийн цэгийн жолоочоор Б.Магсар  Хүний эмчээр Ширнэн, Я.Нэргүй, Гантөмөр, Тогтбаатар, Я.Цэрэннадмид, Г.Хандмаа, М.Цэндсүрэн, Г.Сүндмаа  ÁÈÍÕ-ûí äàðãààð Ñ.Òàãòààíÿì, Ê. Áàòáàÿð, Ý.Àäúÿàñ¿ðýí, Ë.̺íõòóëãà íàð òóñ òóñ àæилëàæ áàéжээ.Òóñ áàã íü àæèë ¿éëñýýðýý 1998 îíä àéìãèéí 1-ð áàéð, 2011 îíä 3-ð áàéð ÁÈÍÕ-íü 2010 îíä 2-ð áàéð 2011 îíä 1-ð áàéð Ñóìàíä áàã àæëààðàà 2004, 2005, 2010, 2011 îíä 1–ð áàéð ÁÈÍÕ-íü 2007, 2010, 2011îíä 1-ð áàéð, ñóìûí Çàëóó÷óóäèéí ÷óóëãà óóëçàëòàíä 2009 îíä 2-ð áàéð, 2011 îíä 1-ð õºäººãèéí á¿ñèéí çàëóó÷óóäûí ÷óóëãà óóëçàëòàíä 1999, 2003, 2007, 2009 îíä 2-ð áàéð,  2011 îíä 1-ð áàéð òóñ òóñ ýçýëñýí. Òóñ áàã íü 2013 îíä 85 ºðõòýé 403 õ¿í àìòàé, 30193 òîëãîé ìàëòàé, íýã õ¿íä íîãäîõ ìàëûí òîîãîîð ñóìàíä òýðã¿¿ëæ áàéíà.

 

 Òóñ áàãààñ Нэгдлийн ууган гишүүн Ю.Буяндэлгэр, Б.Буянтогтох, Б.Зоноров  Армийн хошууч ãåíàðàë Ö.Ãàëñàí, ýðäýìòýí доктор Ý.Ï¿ðýâæàâ, Ñïîðòûí ìàñòåð Õ.Íàìñðàé, Óëñûí àâàðãà малчин Á.Áîëä, Óëñûí ñàéí ìàë÷èí ª.Ñýñýýð, àéìãèéí àâàðãà Àëòàí ãàäàñ îäîíò Á.Çîíîðîâ, Àéìãèéí õîøîé àâàðãà àãåíò Á.×àäðààáàë, àéìãèéí àâàðãà òàðèàëàí÷ Á.Óëàìáàÿð, Ó.Ï¿ðýâñ¿ðýí, Á.Äàøçýâýã, Á.Òºìºðáààòàð, Á.Õººäºº, Àëòàí ãàäàñ îäîíò Ñ.Òàãòààíÿì, Ñ.Êàçàà, Ñ.×óëóóíæàâ Õºäºëìºðèéí õ¿íäýò ìåäàëüò Ä.Ýðäýíýá¿ðýí, ÌÓ-ûí Ñî¸ëûí òýðã¿¿íèé àæиëòàí åðººë÷, ìàãòààë÷ Ò.Ýíõáàëñàí, Ý.Ãîìáîæàâ íàðûí  íàð àëäàð ãàâúÿàòíóóä òºðºí ãàðñàí áàéäàã.

  

Сумын урлагын үзлэгийн тэргүүн байранд шалгарсан Улаанхүрээ багийн авъяастанууд 1960-аад он

 

УЛААНХҮРЭЭ БАГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙЧУУД

1. Í.×èí÷óëóóí Ñóìûí àâàðãà òóóâàð÷èí

2.Á.Çîíîðîâ Ñóìûí àâàðãà ìàë÷èí 1972

3.Æ.Óëàìáàÿð Àéìãèéí òýðã¿¿íèé ñààëü÷èí 1961Ñóìûí ìýíä ñ¿ðýãòýí1972

4.Á.Íàöàãäîðæ Ñóìûí àâàðãà íÿãòëàí áîäîã÷ 1978 îí Îòîð í¿¿äýë, òºë

   áîéæèëòîîð àâàðãà áîëæ àéìãèéí ðàäèî, ñîíèíä áè÷èãäñýí

5.Ò.Öýâýýíäýìáýðýë ÌÕÇÝ-èéí õ¿íäýò æóóõ áè÷èã 1970

6.Æ.Ñýðæìàà Ñóìûí çàëóó àâàðãà ìàë÷èí 1972

7.Ä.Äàðüñ¿ðýí Ñóìûí àâàðãà ñààëü÷èí 1983 Ñóìûí 11-ð òîéðîã äåïóòàò 1984-1988

8. Ì.Áÿìáà Ñóìèéí àâàðãà òºë÷èí 1985

9. Ö.Ëõàãâàñ¿ðýí Ñóìûí çàëóó àâàðãà àëòàí ìåäàëü

10. Á.Îðîëìàà Áàðóóí òàâàí àéìàãèéí á¿ñèéí ÷óóëãàíû àëòàí ìåäàëü 1978

11. Æ.Èäýø Òýðã¿¿íèé ìàë÷èí çàëóó àëòàí ìåäàëü 1973

12.Þ.Áóÿíäýëãýð Ñóìûí óðòûí íîîñíû àâàðãà 1970

13.Æ.Äàø Ñóìûí ýíõ òºë÷èí 1982

14.Ã.Àâèðìýä Ñóìûí òàðãà õ¿÷íèé àâàðãà 1971

15.Í.Äàëàé Ñóìûí òàðãà õ¿÷íèé àâàðãà 1977

16.Í.Õàñàã Ñóìûí  ìàëûí òýæýýë áýëòãýëèéí àâàðãà 1970                                                                                                                                                                                                                                                             

17.Ä.Öýðýíöýöýã Óëñèéí òýðã¿¿íèé çàëóó ìàë÷èí àëòàí, ìåäàëü àéìàã ñóìûí                 äåïóòàò 1985-1987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

18. Î.Áàòñóóðü Àéìãèéí òýðã¿¿íèé õàäëàí÷ 1960 Ñóìèéí àâàðãà àäóó÷èí 1988

19.Õ. Ýðõýìáèëýã Ñóìûí òýðã¿¿íèé ìàë÷ ýìýãòýé 1996

20.ª.Ï¿ðýâñ¿ðýí Ǻºëºí ãàãààð ñóìûí àâàðãà 1987

21. Ó.Ï¿ðýâíÿì Àòðûí 50 æèëèéí îéí ìåäàëü 2000

22. À.Õ¿ðýëñ¿õ ÌÇÕ-èéí òýðã¿¿íèé ìàë÷èí çàëóó 2000

23. Ñ.Íÿìàà Ñóìûí àâðàãà ìàë÷èí 2010

24. Ç.Ãàíæàðãàë Ñóìûí àëäàðò óÿà÷ 2006, ñóìûí àâðàãà ìàë÷èí 2011

25. Ò.Ñîíèíòºð Ñóìûí àâðàãà ìàë÷èí 2012

26. Ä.×óëóóíáààòàð Ñóìûí àâðàãà ìàë÷èí 2012

27.Ç.Áàòàà Ñóìûí àëäàðò óÿà÷ 2012

28. ª. Äàðèéìàà Òýðã¿¿íèé ìàë÷ ýìýãòýé 2011

29. Ö.Ï¿ðýâõ¿¿ Ñóìûí àâàðãà òóóâàð÷èí 1992

30. Ò Àþóø Ñóìûí àâàðãà 2005,2009

31. Ä.Ãàëõ¿¿ Ñóìûí àâàðãà 1981

32. Á.Áàòàà  Ñóìûí àâàðãà 1983

33. Ö.Ëõàãâàñ¿ðýí Ñóìûí àâàðãà 1986